PRIORITERADE MÅLGRUPPER:
Vad jag än gör så kan vem som helst vara med oavsett:
Etnicitet, sexuella preferenser, psykisk eller fysisk funktionsvariation, klasstillhörighet, könsidentitet, religionstillhörighet/livsåskådning, ålder kan vara varierande en del är enbart för vuxna och annat är bara för barn och unga samt en del för familjer, 

 Barn och familj
I offentlig sektor krävs samtycke från båda vårdnadshavare samt att orosanmälan görs så att ärendet går vidare till rätt instans. I dagsläget har inte socialtjänsten de incitament eller lagstöd som krävs för att på riktigt kunna stödja ett barn som blir utsatt för psykisk ohälsa, om det inte går att bevisa pågående psykisk misshandel. Det är i första hand för er som jag ger stöd till
 
Du som är anhörig till personer vars psykiska ohälsa leder till eller riskerar att leda till psykisk och/eller fysisk misshandel kan få strategier i hanterbarheten och öka begripligheten. Vid behov kan jag stödja dig i att kontakta juridisk rådgivning, polis, socialtjänst, BUP och finnas med i en familjerättsprocess.  
 
För dig som förstår och inser att du är en person som utsätter andra och har en genuin vilja att ändra ditt beteende som på djupet av ditt hjärta vill göra en förändring och kan släppa på kontrollen, har också möjlighet att få hjälp men i dessa sessioner kommer jag inte att arbeta ensam utan tar in andra som jag finner lämplig utifrån hur jag bedömer din situation. Jag känner snabbt om det finns tendenser till gränslöshet som kan leda till olika former av övergrepp och avgör därför vem som är bäst lämpad att samarbeta med mig för att kunna hjälpa dig. 
 
För dig som har barn, som du som förälder tycker är svår att nå, att förstå eller känner oro för (riskbeteende, självskadebeteende, missbruk, kriminaliserandebeteende, diagnosliknande beteende, suicidal osv) kan jag både erbjuda föräldrastöd och barn/ungdomssamtal med syfte att få fram barnets röst och att hitta gemensamma lösningar i familjen.
 
För er föräldrar som har svårt att samarbeta har olika syn på fostran eller helt enkelt inte möts i samförstånd i föräldraskapet, kan jag erbjuda trepartsamtal med syfte att skapa överenskommelser som båda kan stå för och genomföra.

Adopterade
För dig som känner att du har provat det mesta dagens vård kan erbjuda, och ännu inte upplever att du har fått den hjälp du söker, kan jag erbjuda läkning i syfte att hitta dina rötter inom dig och ta dig rätten att vara den du är på det sätt som du vill.  Utforska hur öppet ditt hjärta kan vara.

Parrelationer
För dig som lever i en relation där ni behöver mötas på nytt. Där er kärlek är värd att ges en ny chans kanske i en ny form. Där samtalen har tystnat och/eller intimiteten är frånvarande. Där du upplever att du inte når fram, stängs ute och saknar er samvaro. När tvåsamheten blir en smärtsam ensamhet. Där flersamheten förlorat sin tydlighet, överenskommelsen har tappat sin betydelse och viljan att hitta en gemensam väg som i hjärtat är kravlöst och i frånvaro av ägande men där man tar ansvar för de hjärtan man har valt att ge och ta emot.  Där vänskapen är på väg att rinna ut ur sanden. När ni inte vet hur ni vill vandra sida vid sida och ha ett liv som är gemensamt. Kan jag erbjuda enskilda, trepart och flerpart samtal i syfte att försöka förstå hur den andre förstår och utifrån det göra aktiva medvetna val i er relation.